معرفی

مشخصات فردی

ناصر توحیدی

نام - نام خانوادگی : ناصر   توحیدی

پست الکترونیکی : ntowhidi@ut.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : متالورژی, آهن و فولاد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشکده فنی آخن

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : احیای مستقیم
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشکده فنی اخن

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو  وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

انجمن مهندسی متالورژیتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مواد

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استاد

پایه : 35

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

ناصر توحیدی
ناصر توحیدی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استاد
^